Doros E.

ART DENT, Tom/Volume 13; Numer/Number 2(56)/2015: 122-126

E-ISSN  2392-2818   ID ART 2015/2/122

ISSN 2081-4798 

Pobierz pełną wersję artykułu

 

VARIA

Ewa Doros1,A,B,C,D,E,F

1 certyfikowany coach EPC i trener biznesu 

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 23.03.2015. Accepted: 16.04.2015.  Published: 19.05.2015

 

 PL

Stres w pracy lekarza stomatologa: jego skutki i możliwości przeciwdziałania


słowa kluczowe:

ból, coaching, depresja, dystres, praca pod presją, stres, stresor, trudny pacjent


streszczenie:

Artykuł przedstawia zagadnienie stresu w oparciu o jego ujęcie biologiczne oraz przeprowadza czytelnika przez jego stadia. Ukazuje typy stresu, rodzaje bodźców, które go wyzwalają, a także najczęściej spotykane skutki ekspozycji na stresory i znajduje ich odniesienie w zawodzie lekarza stomatologa. Daje też odpowiedź na pytanie, co można zrobić, by uniknąć lub zminimalizować stres w codziennej pracy.


GB

Stress in dentist's work: its consequences and possibilities of prevention


key words:

pain, coaching, depression, distress, under-pressure work, stress, stressor, difficult patient


summary:

The paper presents the question of stress powered by its biological conceptualization and walks the reader through its stages. It shows the kinds of stress, the types of stimuli that unleash it, also the most often consequences of the exposition to stress and their reference to dentist's profession. It also gives the answer to question of what can be done to avoid or reduce stress in everyday work.