Lietz-Kijak D. et al. 

ART DENT, Tom/Volume 13; Numer/Number 2(56)/2015: 88-96

E-ISSN  2392-2818   ID ART 2015/2/88

ISSN 2081-4798 

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA

Danuta Lietz-Kijak1,A,B,D,E, Elżbieta Kubala2,B,D,E,F, Paulina Strzelecka2,B,D,E,F, Barbara Stępniak2,B,D, Artur Perz2,D,F, Piotr Skomro1,E,F

1Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, p.o. Kierownika:
dr n. med. Danuta Lietz – Kijak
2Studencie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 15.04.2015. Accepted: 10.04.2015. Published: 19.05.2015

 

 PL

 Zastosowanie nowoczesnej fizykodiagnostyki do oceny stopnia zaawansowania choroby próchnicowej zębów stałych


słowa kluczowe:

cyfrowa radiografia subtrakcyjna, cyfrowa transiluminacja przy użyciu włókien optycznych, diagnostyka próchnicy, wzbudzona fluorescencja


streszczenie:

Najnowsze standardy w leczeniu próchnicy wnoszą zachowanie jak największej ilości własnych twardych tkanek zęba. Sprostanie tym wymaganiom możliwe jest dzięki dokładnej diagnostyce. Badanie kliniczne z zastosowaniem zgłębnika stomatologicznego i wykorzystanie obrazowania rentgenowskiego zmian patologicznych twardych tkanek zębów jest już niewystarczające. Zwrócono uwagę na fakt, iż przyłożenie zbyt dużej siły w trakcie zgłębnikowania może uszkodzić warstwę powierzchniową szkliwa i tym samym doprowadzić do nieodwracalnego pogłębienia ubytku tkanek. Do usuwania płytki nazębnej powinno się stosować zgłębnik tępy lub sondę zakończoną kuleczką. Zdjęcia rentgenowskie są nadal jedną z podstawowych metod fizykodiagnostycznych, niepozbawionych pewnych ograniczeń. Najbardziej istotną wadą tej metody jest to, że dopiero znaczna utrata substancji mineralnych z twardych tkanek zęba, dotkniętych procesem próchnicowym, umożliwia zaobserwowanie zmian patologicznych na zdjęciach. Nie można jej także stosować u dzieci w okresie intensywnego wzrostu oraz kobiet ciężarnych. Rozwój nauki i techniki zaowocował wprowadzeniem na rynek stomatologiczny nowych urządzeń do diagnostyki próchnicy. Oferują one stomatologom możliwość nieinwazyjnego, powtarzalnego badania, i co najważniejsze, wykrywanie zmian w początkowym etapie ich rozwoju.


GB

Use of modern physicodiagnostics to assess a severity of dental caries in permanent teeth


key words:

digital subtraction radiography, digital imaging, fiber-optic transillumination, caries diagnostics, induced fluorescence


summary:

The newest standards in a dental caries treatment are as much as possible limited to the hard tissues of a tooth. A detailed diagnostics is needed to meet all these requirements. Clinical examination with a dental probe and X-ray imaging of pathological alterations of hard tissues is no longer sufficient. It was noticed that an application of excessive force whilst probing may damage outer surface of enamel, thus lead to irreversible increase of tissue loss. To remove plaque blunt probe or ball-shaped tip probe should be used. The X-rays are still one of the fundamental methods in physicodiagnostic, although they have some limitations. The most important disadvantage of this method is only a significant loss of minerals from hard tissue of a tooth, affected by caries process, can be shown in the image. Children can not be exposed to X-rays as they are in a period of intensive growth, also pregnant women are excluded from the method. Development of science and technology had resulted in the launch of plenties of new devices for dental caries diagnosis. They offer to a dentists a possibility of non-invasive, repetive testing and – essentially – detection of changes in early stages of their development.