Aleksandra Ślifirska

 

 PL

Skuteczna komunikacja z mediami


słowa kluczowe:

internetowe biuro prasowe, Medyczny Public Relations, nawiązywanie kontaktu z dziennikarzami, podstawy współpracy z dziennikarzami


streszczenie:

Każda osoba zarządzająca placówką medyczną musi liczyć się z koniecznością utrzymywania stałych kontaktów z mediami. Media pełnią rolę pośrednika pomiędzy specjalistami pracującymi w ośrodku ochrony zdrowia, a ich pacjentami. Jednak zamiast czekać na pierwszy kontakt ze strony dziennikarzy, warto samodzielnie do nich napisać. Przesyłanie ciekawych informacji z życia placówki medycznej i częsty kontakt, przełożą się na wzrost liczby publikacji w mediach na jej temat, a tym samym, większa liczba pacjentów, dowie się o działającym w ich pobliżu ośrodku ochrony zdrowia.


GB

Effective communication with the media


key words:

pressroom on the website, Medical Public Relations, making contact with journalists, cooperation with journalists


summary:

Each manager of medical facility must reckon with the need to maintain permanent contacts with the media. They are an intermediary between professionals working in the health center, and their patients. However, instead of waiting for the first contact from their side, you should write to journalists by yourself. Sending of interesting information from the life of a medical facility and a frequent contact, will translate into an increase in the number of publications in the media about it and thus more patients learns about the health care center that operates in the vicinity.