Anna Słowińska

 

 PL

Jak zmniejszyć koszty pracy – korzyści z zatrudniania starszych pracowników


słowa kluczowe:

koszty pracy, ulgi, zatrudnianie starszych pracowników


streszczenie:

Sposobem na zredukowanie kosztów pracy w gabinecie stomatologicznym może być ich obniżenie poprzez zatrudnianie starszych pracowników. Gabinety stomatologiczne, które zdecydują się na zatrudnienie takich pracowników mogą liczyć na przywileje odnośnie zmniejszenia kosztów związanych z chorobą pracownika oraz uzyskać ulgę w opłacaniu wybranych składek. Niektóre z przywilejów będą wymagały wystąpienia określonych warunków, po spełnieniu których dopiero będzie możliwe skorzystanie z przewidzianych w przepisach prawa ulg.


GB

How to reduce labor costs - benefits of employing older workers


key words:

labor costs, reductions, employment of older workers


summary:

The way to reduce labor costs at dentist can be through the employment of older workers. Dental practices that choose to employ such workers can count on the privileges of decreased costs associated with employee illness and gain some relief from the payment of premiums. Some of the privileges will be required of certain conditions under which it will be possible to use only the relief provided for it tees the law regulations.