lek. dent. Anna Ewa Kuc,  lek. dent. Magdalena Małgorzata Awruk, praktyka prywatna

 

 PL

Estetyczne mosty adhezyjne na wkładach koronowych w uzupełnianiu braku pojedynczego zęba – przegląd piśmiennictwa


słowa kluczowe:

cementowanie adhezyjne, mosty adhezyjne, wkłady koronowe


streszczenie:

Wstęp: Celem pracy było zebranie i usystematyzowanie informacji dotyczących uzupełniania pojedynczych braków zębowych przy zachowaniu jak największej ilości nienaruszonych tkanek twardych zębów oraz względów estetycznych. Pacjenci niechętnie zgadzają się na tradycyjne mosty lub implanty w celu uzupełnienia pojedynczego braku zębowego, co powoduje pozostawienie luki i zapoczątkowuje szereg powikłań w układzie stomatognatycznym. Niechęć często wiąże się z koniecznością przeprowadzenia inwazyjnych zabiegów klinicznych lub wysokimi kosztami pracy. Alternatywą w tego typu sytuacji mogą być estetyczne mosty adhezyjne oparte na wkładach koronowych, zarówno ceramiczne jak i kompozytowe, które łączą w sobie minimalną preparację zębów filarowych, odpowiednią wytrzymałość oraz wysoką estetykę. Jest to rozwiązanie tym bardziej zasadne, jeśli w zębach sąsiadujących z luką istnieją niewielkie ogniska próchnicowe, których opracowanie wytworzy łoże pod elementy retencyjne tego mostu. W pracy opisano możliwości i ograniczenia związane z tego typu uzupełnieniami, ich zalety i wady, przygotowanie filarów, wykonawstwo oraz ocenę ich użytkowania w jamie ustnej.


GB

Esthetic adhesiv bridges on inlays as a replacement of a single tooth loss - a review of literature


key words:

resin−bonded, adhesive bridges, inlays


summary:

Introduction: The aim of this study was to gather and systematize information concerned a replacement of a single tooth loss in order to maintain as many of intact hard tissues as possible and esthetic respects. Patients don't enthusiastically agree for traditional bridges or implants to replace one missing tooth. This decision can be the source of many complications in the stomatognathic system. The above mentioned unwillingness often causes the necessity of undertaking the invasive treatment or high cost of the work. The best alternative to solve those difficult problems can be the usage of aesthetic adhesive bridges build on porcelain or composite inlays. They are perceived highly esthetic, sufficiently solid, and they require the minimal invasion preparing of pillar teeth. This solution is even more reasonable when some tooth decay symptoms can be visible in the neighbouring teeth. In that places can be the retention elements of that bridge. The study describes capabilities and limitations related from this type of attachments, advantages and defects of them, preparation of pillars, laboratory procedure and the results of clinical use.