3

dr Marlúcio de Oliveira

 

 PL

Estetyczna odbudowa kosmetyczna w przypadku zębów zlanych w górnym odcinku przednim


słowa kluczowe:

kompozyt, materiał wypełnieniowy w kolorze dziąsła, odcinek przedni, wysoce estetyczne odbudowy


streszczenie:

Defekty estetyczne w odcinku przednim, takie jak braki w uzębieniu lub/i dziąśle, albo cofnięta linia dziąsła, mogą powodować utratę poczucia własnej wartości, a tym samym prowadzić do braku wiary w siebie i zahamowań psychicznych. Może to dodatkowo obciążać uczuciowe i duchowe życie młodych ludzi, którzy próbują sobie radzić z całym emocjonalnym zamieszaniem związanym z etapem dorastania. Ostatnie lata charakteryzuje ciągły postęp w zakresie rozwoju technik i materiałów, stosowanych w kosmetycznej stomatologii estetycznej, a szczególną rolę odgrywa rozwój czerwonej estetyki.


GB

Aesthetic cosmetic restoration in a case of tooth fusion in the maxillary anterior region


key words:

composite, restorative material in gingiva shades, anterior region, highly aesthetic restorations


summary:

Aesthetic defects in the anterior region, such as missing teeth and/or gum or a receding gumline, may cause patients to lose self-esteem and result in a lack of confidence and feelings of inhibition. This may in particular be an extra burden on adolescents, who are already trying to cope with all the emotional turmoil of teenage years. Modern dentistry is now able to change and recreate the shape, colour and texture of the teeth. Recent years have been characterised by constant improvements in the techniques and materials used for cosmetic aesthetic dentistry, with a key role being played in particular by ,,pink aesthetics".