Magdalena Małgorzata Awruk, Anna Ewa Kuc, Praktyka Prywatna 

 

 PL

Współczesne poglądy dotyczące wkładów koronowo-korzeniowych – przegląd piśmiennictwa


słowa kluczowe:

wkład koronowo-korzeniowy lany, wkład koronowo-korzeniowy standardowy, odbudowa protetyczna na wkładzie koronowo-korzeniowym


streszczenie:

Celem pracy było zebranie i usystematyzowanie informacji dotyczących wkładów koronowo-korzeniowych. We współczesnej stomatologii stosuje się przeróżne wkłady k-k. Lekarz podejmuje decyzję o zastosowaniu konkretnego wkładu, na podstawie badania klinicznego i obrazu rtg. Cechy jakie powinny być brane przy planowaniu odbudowy protetycznej to: wytrzymałość wkładów koronowo-korzeniowych, możliwości usunięcia wkładu ze światła kanału, uwarunkowania anatomiczne obciążanego zęba, estetyka. W literaturze naukowej nie istnieją opracowania wskazujące na nadrzędność jednej, konkretnej metody. Mając tak szeroki wybór rozwiązań w stosunku do różnorodność sytuacji klinicznych, możemy po dokładnej analizie, wykonać pracę, która będzie trwała, estetyczna i zadowalająca pacjenta.


GB

Contemporary views on endodontic posts and cores - a review of literature


key words:

indyvidual posts and cores, prefabricated posts, prosthetic restoration based on posts and cores


summary:

The aim of this study was to gather and systematize information on posts and cores. In the contemporary stomatology, various posts and cores are being used. A dentist decides to use specific posts and cores on the basis of a clinical examination and an X-ray image. There are some characteristics that should be taken into account when planning the prosthetic reconstruction: strength of posts and cores, possibility of removing posts and cores from the light of the channel, anatomic conditions of a loaded tooth, aesthetics. In the scientific literature, there are no studies showing the superiority of one particular method. Having such a wide range of solutions in relation to the variety of clinical situations, we can, after a careful analysis, do the work that will be durable, aesthetic and satisfactory for a patient.