Anna Bielecka-Szereszowiec

 

 PL

Metody zachowawcze leczenia dysfunkcji narządu żucia


słowa kluczowe:

dysfunkcje narządu żucia, leczenie zachowawcze, szyny relaksacyjne, szyny repozycyjne, szyny zgryzowe


streszczenie:

W pracy opisano leczenie zachowawcze dysfunkcji narządu żucia z zastosowaniem szyn zgryzowych. Etiologia tych schorzeń jest złożona i wieloczynnikowa. Leczenie jest trudne i wymaga dokładnej diagnostyki oraz zastosowania, obok leczenia protetycznego, fizjoterapii, farmakoterapii i psychoterapii. U większości pacjentów leczenie zachowawcze daje dobre rezultaty.


GB

Conservative treatment of temporomandibular dysfunction


key words:

temporomandibular disorders, conservative treatment, stabilization splints, repositioning splints, occlusal splints


summary:

The paper describes the conservative treatment of temporomandibular dysfunction with the use of occlusal splints. The etiology of these diseases is complex and multifactorial. Treatment is difficult and requires careful diagnosis and the use physiotherapy, pharmacotherapy and psychotherapy, next to the prosthetic treatment. Conservative treatment gives good results in most patients.