Parikh K.K.

ART DENT, Tom/Volume 13; Numer/Number 1(55)/2014: 42-47

e-ISSN     ID ART 2015/1/42

ISSN 2081-4798 

Pobierz pełną wersję artykułu

 

OPIS PRZYPADKU


Kekin K. Parikh1,D,E,F

1 Ahmedabad Municipal Corporation

 

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 20.09.2014 Accepted: 20.01.2015.   Published: 16.02.2015

 

 PL

Leczenie endodontyczne rzadkiej odmiany anatomicznej pierwszego stałego zęba trzonowego szczęki o dwóch korzeniach i dwóch kanałach korzeniowych: opis przypadku


słowa kluczowe:

 

leczenie endodontyczne, odchylenia od budowy anatomicznej, spiralna tomografia komputerowa, wewnętrzna anatomia


streszczenie:

Znajomość typowej i nietypowej budowy anatomicznej systemu kanałów korzeniowych określa parametry prowadzenia leczenia endodontycznego i może wywierać bezpośredni wpływ na efekty tego leczenia. Powodzenie leczenia kanałowego można osiągnąć po dokładnym oczyszczeniu i ukształtowaniu, a następnie całkowitym zamknięciu systemu kanałów korzeniowych. Jest to możliwe tylko pod warunkiem, że operator ma świadomość istnienia odchyleń w budowie anatomicznej systemu kanałów korzeniowych. Niniejsza praca stanowi opis przypadku leczenia endodontycznego pierwszego stałego zęba trzonowego szczęki o dwóch korzeniach i dwóch kanałach, w którym potwierdzono to rozpoznanie przy pomocy spiralnej tomografii komputerowej.


GB

Endodontic Management of a Rare Anatomical Variation in Maxillary First Permanent Molar with Two Roots and Two Root Canals: A Case Report


key words:

root canal treatment, anatomical variation, spiral computed tomography, internal anatomy 


summary:

Knowledge of both normal and abnormal anatomy of the root canal system dictates the parameters for execution of root canal therapy and can directly affect the outcome of the endodontic therapy. Success in root canal treatment is achieved after thorough cleaning and shaping followed by the complete obturation of the root canal system, this is possible only when the operator is aware of the anatomical variation of the root canal system. The present case report describes root canal treatment in a maxillary first permanent molar with two roots and two canals in which the diagnosis was confirmed with the help of spiral computed tomography.