Annusewicz – Kot Z. et al. 

ART DENT, Tom/Volume 13; Numer/Number 1(55)/2014: 38-41

e-ISSN     ID ART 2015/1/38

ISSN 2081-4798 

Pobierz pełną wersję artykułu

 

OPIS PRZYPADKU

Zofia Annusewicz – Kot1,A,B,D,E, Małgorzata Yusufali1,A,B,D,E, Grzegorz Kot1,A,B,D,F, Anna Tracz – Annusewicz1,1,B,D

1NZOZ Centrum Stomatologii Avidental Kot, Olsztyn 

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 10.01.2015 Accepted: 31.01.2015.   Published: 16.02.2015

 

 PL


Współpraca interdyscyplinarna w leczeniu stomatologicznym


słowa kluczowe:

hipodoncja, implantologia, ortodoncja, protetyka 


streszczenie:

Współczesna stomatologia jest tak szeroką i szybko rozwijającą się dziedziną medycyny, iż koniecznością wydaje się tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Współpraca między lekarzem prowadzącym a ortodontą, implantologiem i protetykiem zostanie przedstawiona na podstawie studium przypadku 34-letniej pacjentki, która zgłosiła się w celu oceny stanu jamy ustnej. Na podstawie badania klinicznego, radiologicznego i analizy estetyki twarzy pacjentki zaplanowano: wstępną higienizację i przygotowawcze leczenie zachowawcze, ortodontyczną korektę wady zgryzu i odtworzenie przestrzeni na brakujące zęby oraz implantoprotetyczną odbudowę braków zębowych. Leczenie, które trwało 36 miesięcy pozwoliło na uzyskanie satysfakcjonujących efektów funkcjonalnych i estetycznych.


GB

Interdisciplinary cooperation in dental treatment  


key words:

hipodontia, implantology, ortodontics, prosthetics 


summary:

Dentistry of today is so large and rapidly expanding branch of medicine that it seems to be necessary to create interdisciplinary teams. Cooperation between the specialties like orthodontist, oral surgeon and prosthodontist will be presented on case of 34-year-old patient who presented to assess the condition of the oral cavity. After review, clinical and radiological examination, the patient accepted a plan of hygienization, initial conservative treatment, orthodontic correction of malocclusion and implantological replacement of missing teeth. The treatment, which lasted 36 months allowed to obtain good functional and aesthetic results.