Kubala E. et al.

ART DENT, Tom/Volume 12; Numer/Number 3(53)/2014: 166-170

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/3/166

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA

 

Elżbieta Kubala1, Barbara Stępniak1, Piotr Skomro2, Krystyna Opalko2, Jan Żuchowski4, Łukasz Kopacz3, Danuta Lietz –Kijak2

1Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik: dr n. med. Danuta Lietz – Kijak
3Studia Doktoranckie w Katedrze i Zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
4Narol – Dental, Narol

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 10.07.2014 Accepted: 04.08.2014. Published: 20.08.2014

 

 PL

Modyfikacja aparatu PulpoEndometr do badania czucia skóry twarzy


słowa kluczowe:

 czucie powierzchowne skóry twarzy, PulpoEndometr, zaburzenie czucia 


streszczenie:

W pracy lekarzy stomatologów stosowane są aparaty wykorzystywane w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Nie ma urządzenia do monitorowania czucia skóry części twarzowej czaszki. Celem pracy była modyfikacja urządzenia wykorzystywanego do badania żywotności miazgi na urządzenie do określania czucia skóry twarzy. Zmodyfikowano aparat PulpoEndometr firmy Narol – Dental. Stworzono dwie nowe końcówki: kulkową i stożkową. Badanie przeprowadzono w grupie 30 pacjentów. Zmodyfikowany aparat umożliwia obiektywnie określić wartości progu pobudliwości skóry części twarzowej czaszki. Aparat PulpoEndometr z elektrodą stożkową może być przydatny do określenia zasięgu ewentualnego braku odczuwania czucia. Elektroda stożkowa oddaje bardziej precyzyjne wartości podczas badania niż elektroda kulkowa. Urządzenie po modyfikacji może być szczególnie przydatne w monitorowaniu skuteczności zabiegów fizykoterapeutycznych.


GB

Modification of PulpoEndometr engine to test the facial skin sensation 


key words:

feeling superficial facial skin, PulpoEndometr engine, dysesthesia superficialis 


summary:

In the work of the dentists many devices are used in diagnostic and therapeutic purposes. There is no equipment to monitor superficial facial skin sensation of the skull. The aim of the work was the modification of the device used to test the vitality of the pulp on the device to determine the sensation of the skin of the face. Modified PulpoEndometr engine of Narol-Dental. Created two new probes to device: spherical and conical. The study was conducted in a group of 30 patients. Modified engine allows to objectively determine the threshold of excitability of craniofacial skin of the skull. PulpoEndometr engine with conical electrode can be useful to determine the extent of the possible lack of feeling of sensation. Conical electrode has a more precise value than spherical electrode during the test. Engine after modification can be particularly useful in monitoring the effectiveness of the physiotherapeutic procedures and treatment.