Cudziło D. et al.

ART DENT, Tom/Volume 12; Numer/Number 3(53)/2014: 156-165

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/3/156

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA

 

Cudziło Dorota1,F,D, Czaplińska Joanna2,3,B, Matthews-Kozanecka Maja4,F, Matthews-Brzozowska Teresa1,2,D

1Poradnia Ortodontyczna Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie 
2Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
3Poradnia Stomatologiczna Orto-Aidi w Poznaniu
4 Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 16.06.2014 Accepted: 26.07.2014. Published: 20.08.2014

 

 PL

Stan higieny jamy ustnej u osób z wadami zgryzu po jednorazowym instruktażu higieny 


słowa kluczowe:

higiena jamy ustnej, instruktaż higieny, wady zgryzu 


streszczenie:

Prawidłowe nawyki higieniczne wpływają na poprawę stanu uzębienia i ograniczają ryzyko powikłań w trakcie korygowania wad zgryzu. Celem pracy była ocena stanu higieny jamy ustnej po zastosowaniu jednorazowo autorskiego programu edukacyjnego u pacjentów z wadami zgryzu. Materiał i metoda: Do badań zakwalifikowano 60 osób pacjentów w wieku od 10 do 20 lat z wadami zgryzu. Pacjentów podzielono na dwie grupy po 30 osób: grupa I – pacjenci leczeni aparatami stałymi i grupa II – pacjenci nie leczeni ortodontycznie. Badanie polegało na przeprowadzeniu szczegółowego instruktażu higieny a następnie dalszym monitorowaniu stanu higieny jamy ustnej. Ocena stanu higieny jamy ustnej prowadzona była w oparciu o dwa wskaźniki płytki nazębnej PI i API w czasach T0, T1, T2, T3 i T4. Wyniki: Wartości wskaźników PI oraz API w okresie od badania wyjściowego (T0) do badania końcowego (T4) pomiędzy obiema grupami nie wykazały zróżnicowania istotnego statystycznie. Wnioski: Instruktaż higieny jamy ustnej przeprowadzony jednorazowo nie wystarcza dla utrzymania poprawnej higieny w dłuższym okresie czasu, niezależnie od tego, czy pacjent jest leczony czy nieleczony stomatologicznie w tym i ortodontycznie.


GB

Oral hygiene status in persons with malocclusion after one-off hygiene instructions – long-term study 


key words:

 oral hygiene, hygiene instructions, malocclusion


summary:

Correct hygienic habits improve the condition of teeth and reduce the risk of complications during the correction of malocclusion. The aim of the work was to assess the oral hygiene after a one-off implementation of an own educational programme in patients with malocclusion. Material and method: The study covered 60 patients with malocclusion at the age of 10 to 20. The patients were divided into two groups, 30 persons each: group 1 included patients treated with fixed appliances, group 2 – patients not treated orthodontically. The study consisted in providing a detailed hygienic instructions and then monitoring the oral hygiene. The oral hygiene was assessed based on two plaque indices, PI and API, at time points T0, T1, T2, T3 and T4. Results: Within the period from the baseline (T0) to the final measurement (T4), the differences in PI and API values recorded between both groups were not statistically significant. Conclusions: Oral hygiene instructions provided on a one-off basis are not sufficient to maintain the correct hygiene in the long term, irrespective of whether a patient is or is not subject to dental or orthodontic treatment.