Teresa Matthews-Brzozowska, Wiktor Synoracki

ART DENT, Tom/Volume 12; Numer/Number 3(53)/2014: 151-155

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/3/151

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA KAZUISTYCZNA

 

Teresa Matthews-Brzozowska1,A,B,D,E,F, Wiktor Synoracki1,A,B,D,E,F

1Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 26.06.2014 Accepted: 30.06.2014. Published: 20.08.2014

 

 PL

 Zespół Goldenhara w aspekcie stomatologicznym


słowa kluczowe:

leczenie interdyscyplinarne, leczenie ortodontyczne, zespół Goldenhara


streszczenie:

W pracy omówiono przypadek trzy i pół letniego pacjenta dotkniętego zespołem Goldenhara. Jednostka ta, zwana dysplazją oczno-uszno-kręgową, wymaga szczególnego postępowania w trakcie leczenia stomatologicznego z uwzględnieniem specyficznych zaburzeń występujących u chorych. Dokonano analizy dokumentacji medycznej obejmującej kartę choroby z uwzględnieniem zebranego wywiadu oraz dokumentację fotograficzną. Dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego jednostki chorobowej i na podstawie wszystkich uzyskanych danych podjęto próbę dokonania charakterystyki oraz analizy potrzeb oraz sposobu leczenia stomatologicznego. Wysnuto wniosek, iż szeroko pojęte leczenie układu stomatognatycznego chorych z zespołem Goldenhara winno rozpoczynać się jak najszybciej począwszy od edukacji prozdrowotnej rodziców i działań profilaktycznych, aż do aktywnej terapii ortodontyczno-ortopedycznej wad. Analiza piśmiennictwa wskazała na konieczność szerokiej genetycznej diagnostyki różnicowej z innymi jednostkami manifestującymi się nieprawidłowościami struktur części twarzowej czaszki.


GB

 Goldenhar syndrome in dental aspect


key words:

 interdisciplinary treatment, orthodontic treatment, Goldenhar Syndrome


summary:

This research presents a case of 7-year-old boy suffering from Goldenhar Syndrome. This syndrome, named also as Oculo-Auriculo-Vertebral Syndrome, requires special management during dental treatment taking under account specific disorders occurring in patients. Medical documentation analysis including anamnesis and photographic documentation was conducted. Based at the review of the literature on the disease entity and based on all the data obtained, an attempt to characterize and analyze the needs and ways of dental treatment. It was concluded that widely understood treatment of the stomatognathic system in patients with Goldenhar syndrome should begin as soon as possible starting from health education of parents and prophylaxis up until active orthodontic-orthopedical treatment. Analysis of the literature indicated a need for wide genetic differential diagnostics with other entities manifesting with craniofacial structures abnormalities.