Aleksandra Ślifirska

 PL

Zarządzanie sytuacją kryzysową w placówce stomatologicznej


słowa kluczowe:

PR kryzysowy, PR medyczny, sytuacja kryzysowa, zarządzanie kryzysem w placówce stomatologicznej


streszczenie:

Placówki medyczne, w tym także stomatologiczne, często nie przykładają dużej wagi do zarządzania kryzysowego. Ze wszystkich branż, to właśnie medycyna jest najbardziej narażona na wybuch kryzysu. Do każdego kryzysu można się przygotować - tworząc scenariusz potencjalnych zdarzeń, budując sztab antykryzysowy oraz współpracując z dziennikarzami. Dobre przygotowanie do prawdopodobnych zagrożeń, pomaga w opanowaniu także takich, których nie można było przewidzieć. Przygotowana do kryzysu placówka stomatologiczna nie naraża się na utratę budowanego latami wizerunku. A dziennikarze, widząc że ośrodek medyczny chętnie z nimi współpracuje, nie mają powodów by szukać informacji w mniej wiarygodnych źródłach.


GB

Crisis situation management in the dental facility


key words:

Crisis Public Relations, Medical Public Relations, crisis situation, crisis management in the dental facility


summary:

Medical facilities, including dental clinics, often do not pay much attention to crisis management. Of all industries, it's the medicine is most vulnerable to the crisis outbreak. Dental clinic can be prepared for every crisis - by creating a scenario of potential threats, building anty-crisis team and working with journalists. Good preparation for probable threats, helps control such, that could not be predicted. Dental facility, prepared for crisis, does not expose itself to losing its image. And journalist, seeing that the medical center willingly collaborate with them, have no reason to look for information on less reliable sources.