7 

Michał Jerzyk1, Danuta Lietz–Kijak2, Krystyna Opalko2, Edward Kijak3

1Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ArtDentica Szczecin

2Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

3Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

 

 PL

Zastosowanie fotografii cyfrowej w praktyce stomatologicznej


słowa kluczowe:

fotografia cyfrowa, praktyka stomatologiczna


streszczenie:

Intensywnie rozwijająca się fotografia cyfrowa wkroczyła również do gabinetów stomatologicznych. Materiały zdjęciowe wzbogacają dokumentację medyczną, ułatwiają diagnostykę i planowanie leczenia. Uwidaczniają i obiektywizują postępy rehabilitacji, a także stanowią gwarancję rzetelnego postępowania lekarza i świadomego pacjenta. Fotografia w stomatologii służy do efektywnej komunikacji lekarza z pacjentem, ułatwiając jego edukację i motywację, oraz z pracownią techniczną, podnosząc jakość leczenia. Odpowiednie wykorzystanie fotografii umożliwia właściwą promocję, marketing i koniunkturę praktyki stomatologicznej.


GB

The use of digital photography in the dental practice


key words:

digital photography, dental practice


summary:

A thriving digital photography also entered the dental. Photo materials enrich the medical records, facilitate the diagnosis and treatment planning. Objectify highlight the progress of rehabilitation, as well as a guarantee of a fair hearing and informed the patient's doctor. Photography in dentistry is used for effective doctor-patient communication, facilitating its education and motivation, and technical workshop, improving the quality of treatment. Appropriate use of photography allows proper promotion, marketing and dental practice prosperity.