Marta Moch

mgr biologii, dypl. hig. stom. Marta Moch

 

 PL

Ostre narzędzia w gabinecie stomatologicznym


słowa kluczowe:

ocena ryzyka, ostre instrumenty stomatologiczne, procedury postępowania poekspozycyjnego, raport o bezpieczeństwie i higienie pracy, wykaz zranień ostrymi narzędziami


streszczenie:

Personel stomatologiczny ma częsty kontakt z ostrymi narzędziami zarówno podczas wykonywania procedur medycznych jak i tych związanych z dekontaminacją. Przypadki zranienia czy skaleczenia różnymi instrumentami są nieuniknione, ale stosując pewne środki ostrożności możemy znacznie ograniczyć ilość takich przypadków. Jest to bardzo ważne ponieważ każda ekspozycja na kontakt ze skażonym materiałem stanowi zagrożenie zarażenia różnymi mikroorganizmami.


GB

Sharp instruments in the dental office


key words:

a risk assessment, sharp dental instruments, post-exposure procedures, the report of occupational safety and health, the list injuries with a sharp instruments


summary:

Dental staff have frequent contact with sharp instruments both during of medical procedures as well as those related to decontamination. Cases of injury or cut of different instruments are inevitable, but with some precautionary measures we can greatly reduce the number of such cases. This is very important because each exposure to contact with contaminated material presents a risk of infection a variety of microorganisms.