Magdalena Kwiatkowska, Karolina Wilczyńska, Justyna Pietrak, Aleksandra Busch, Monika Maślanko

ART DENT, Tom/Volume 12; Numer/Number 2 (52), 2014: 113-116

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/2/113

Pobierz pełną wersję artykułu

 

OPIS PRZYPADKU

Magdalena Kwiatkowska1,A,B, Karolina Wilczyńska1,B,D, Justyna Pietrak1,E,F, Aleksandra Busch1,D,F,Monika Maślanko 1,D,E
1Prywatna praktyka lekarska, Lublin

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 16.04.2014. Accepted: 24.04.2014. Published: 29.04.2014

Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL


Powtórne leczenie endodontyczne pierwszego trzonowca dolnego ze złamanym narzędziem kanałowym – opis przypadku


słowa kluczowe:

 leczenie endodontyczne, mikroskop endodontyczny, złamane narzędzie kanałowe


streszczenie:

Złamanie narzędzia endodontycznego jest jednym z częstszych powikłań podczas leczenia endodontycznego. Polega ono na tym, że koniec narzędzia wklinowuje się w kanał i ulega odłamaniu. Może to nastąpić na każdym etapie leczenia, uważa się, że zawsze powinno się podjąć próbę usunięcia złamanego fragmentu narzędzia z kanału. W pracy opisano przypadek usunięcia złamanego narzędzia z kanału językowego bliższego zęba 46 u młodej pacjentki, która 2 lata wcześniej miała ten ząb leczony endodontycznie. Na rewizję zdecydowano się ze względu na zgłaszane przez pacjentkę dolegliwości bólowe. Na podstawie zdjęcia RTG stwierdzono fragment igły Lentulo w przykoronowej części kanału. Ujścia kanałów poszerzono wiertłami maszynowymi Largo- Pesso. Przy 9-krotnym powiększeniu mikroskopem zabiegowym za pomocą aktywowanego ultradźwiękowo pilnika K nr 15 poluzowano i wyjęto fragment igły Lentulo. Nie ulega wątpliwości, że do sukcesu zabiegu przyczyniło się „korzystne” usytuowanie złamanego narzędzia w prostej, przykoronowej części kanału. Nie istnieją standardowe procedury postępowania przy usuwaniu złamanych narzędzi z kanałów, w związku z tym każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie.


GB

Re-endodontic tretment of the first lower molar with broken endodontic instrument-the case raport


key words:

endodontic treatment, endodontic microscope, broken endodontic instrument 


summary:

The fracture of endodontic instrument is a common complication during endodontic treatment. Usually an instrument impact into the root canal and broke. This sytuation can happend in any stage of endodontic treatment however we should always try to remove fragment from the root canal. The study describes a case of removal of endodontic instrument's fragment, left in a mesial lingual root canal of tooth 46. The patient is a young woman who had an endodontic treatment two years before. Endodontic re-treatment was performed cause of the pain. The X ray showed a fragment of Lentulo niddle in coronal part of root canal. Largo-Pesso bur was used to enlarge the orifices coronally. The treatment was performed in 9 fold magnification with endodontic microscope. Ultrasonic file K nr 15 was then used to loosen and removed the fragment. There is no doubts that procedure was successful cause of „advantageous” position of instrument in straight and coronal part of root canal. There is not any standardized procedure for the successful removal of fractured instruments so any case should be handled on case- by-case basis.