Stoczkiewicz Dobrosława, Cudziło Dorota, Matthews-Brzozowska Teresa

ART DENT, Tom/Volume 12; Numer/Number 2 (52), 2014: 72-77

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/2/72

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA

Stoczkiewicz Dobrosława 1,A,B,D,E,F, Cudziło Dorota2,A,B,D,E,F, Matthews-Brzozowska Teresa 3,A,B,D,E,F

1 Prywatny Gabinet Ortodontyczny w Ostrowie Wielkopolskim
2 Poradnia Ortodontyczna Dla Dzieci Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
3 Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 19.02.2014. Accepted: 24.03.2014. Published: 29.04.2014

Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Ocena szerokości mezjalno-dystalnej zębów szczęki i żuchwy z uwzględnieniem wieloczynnikowości


słowa kluczowe:

dziedziczenie, płeć, rasa, wskaźniki Boltona


streszczenie:

Analiza szerokości mezjalno-dystalnej zębów od dawna zajmowała uwagę praktykujących lekarzy. Uważano, że trudności terapeutyczne są związane z dysproporcją w wielkościach zębów w określonych wadach zgryzu. Wyniki badań na różnych populacjach różniły się istotnie między sobą. dlatego celem pracy jest analiza piśmiennictwa uwzględniająca zmianę wielkości wskaźników Boltona w zależności od wielu czynników. Wskaźniki mogą być zaburzone na skutek czynników miejscowych takich jak np. nadmierna inklinacja bądź grubość zębów jak i czynników ogólnych takich jak dziedziczność, płeć, czy grupa rasowa pacjentów. Nieprawidłowe wskaźniki Boltona towarzyszą rotacjom zębów, szparowatości zębów, jednostronnym lub obustronnym nieprawidłowym zaguzkowaniom zębów, zaburzonej linii symetrii w szczęce i w żuchwie, nieprawidłowym nagryzom pionowym i poziomym. Ze względu na pewne odmienności w wartościach wskaźników Boltona- przedniego i całkowitego, wydaje się, że badania z uwzględnieniem dziedziczenia, płci i rasy powinny być prowadzone nadal, i na większym materiale klinicznym, tym bardziej, że wartości wskaźników stanowią jeden z istotnych elementów branych pod uwagę w planowanych opcjach terapii ortodontycznej. 


GB

Analysis of mesio-distal widths of maxillary and mandibular teeth taking into account multiple factors 


key words:

heredity, gender, race, Bolton’s ratios 


summary:

The analysis of the mesio-distal widths of teeth has been attracting the attention of practicing physicians for a long time. It was believed that therapeutic problems were related to the disproportion in the teeth size in specific types of malocclusion. The results of the studies conducted on various populations differed significantly, therefore the objective of this work is to review the literature taking into account changes in Bolton’s ratios in relation to numerous factors. The ratios may be disturbed as a result of specific factors, such as e.g. excessive teeth inclination or thickness, or general factors such as heredity, gender or the racial group of the patient. Incorrect Bolton’s ratios accompany such defects as teeth rotation, teeth spacing, bilateral or unilateral incorrect intercuspation, disturbed symmetry in the maxilla and mandible, incorrect overbite or overjet. Given certain discrepancies in the values of the Bolton’s anterior and overall ratio, it seems that the studies taking into account heredity, gender and race should be continued on a larger clinical material, especially as the ratio values are vital in planning the orthodontic therapy.