Monika Kapuścińska-Podlewska, Anna Maria Oleksiejuk

ART DENT, Tom/Volume 12; Numer/Number 2 (52), 2014: 117-120

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/2/117

Pobierz pełną wersję artykułu

 

OPIS PRZYPADKU

Monika Kapuścińska-Podlewska 1,A – F, Anna Maria Oleksiejuk 1,A, E, F

1Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, Regionalne Centrum Stomatologii

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 02.04.2014. Accepted: 22.04.2014. Published: 29.04.2014

Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Kompleksowe leczenie zachowawczo-endodontyczne,protetyczne i ortodontyczne – opis przypadku


słowa kluczowe:

 leczenie endodontyczne, leczenie interdyscyplinarne, leczenie ortodontyczne, leczenie protetyczne


streszczenie:

Wielokrotnie do gabinetu stomatologicznego zgłaszają się pacjenci wymagający kompleksowego i długotrwałego leczenia. W celu uzyskania estetycznego wyglądu konieczne jest leczenie wieloetapowe i współpraca lekarzy różnych specjalności w dziedzinie stomatologii. W pracy opisano przypadek takiego właśnie leczenia zespołowego zachowawczo–endodontycznego, protetycznego i ortodontycznego.


GB

Comprehensive endodontic, prosthodontic and ortodontic treatment – the case report


key words:

endodontic treatment, interdisciplinary treatment, orthodontic treatment, prosthodontic treatment 


summary:

Patients who need interdisciplinary and very long treatment come very often to the dental surgery. In the aim of create esthetic look of the patient the multiparts treatment is nessesary, although cooperation of many dental specialists. In the follow case report the case of such interdisciplinary treatment is described including endodontic, prosthodontic and orthodontic treatment.