Paweł Adam Stankiewicz

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 1 (51), 2014: 61-65

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/1/61

Pobierz pełną wersję artykułu

 

OPIS PRZYPADKU 

Paweł Adam Stankiewicz1,A,B,C,D,E,F,G

1Prywatna Praktyka Stomatologiczna, Białystok

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 17.10.2013. Accepted: 30.11.2013. Published: 15.02.2014

Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Rehabilitacja protetyczna pacjenta z brakami skrzydłowymi oraz atrycją patologiczną w przednim odcinku łuku - opis przypadku 


słowa kluczowe:

atrycja zębów, elementy precyzyjne, korony, leczenie protetyczne 


streszczenie:
W pracy opisane zostały niektóre problemy wynikające z braków ilościowych uzębienia w odcinku bocznym ze zwróceniem uwagi na utratę stref podparcia. Przedstawiono procesy prowadzące do destrukcji zębów w pozostałych odcinkach łuku i wynikające z ich przeciążenia oraz opisano pełną rehabilitację pacjenta. W trakcie leczenia wykonano uzupełnia stałe odbudowujące zęby przednie w szczęce, natomiast w odcinku bocznym protezy szkieletowe z precyzyjnymi elementami retencyjnymi. Omówiono trudności adaptacyjne do uzupełnień ruchomych oraz możliwości minimalizacji niedogodności z tym związanych.

GB

 

Prosthetic rehabilitation of patients with posterior teeth loss and pathological attrition in the anterior part of the arch - a case report


key words:

teeth attrition, precision attachment, crowns, prosthetic treatment


summary:

The article presents some of the problems resulting from missing teeth in the posterior with a focus on the loss of areas of support. Attention is paid to the processes leading to the destruction of the teeth in the other sections of the arc, and the resulting congestion and describes their full rehabilitation of the patient. During treatment were executed crowns of porcelain and dental alloys on the front teeth in the jaw, and in the posterior skeletal dentures with precision retention attachments. Discussed are the difficulties to adapt to the removable partial dentures and the ability to minimize inconvenience involved.