8 

lek. dent. Paweł Adam Stankiewicz, Prywatna Praktyka Stomatologiczna

Systemy protetyczne CAD/CAM coraz częściej zastępują tradycyjne metody wykonywania prac protetycznych, tak klinicznie jak i laboratoryjnie. W niniejszym artykule przedstawiono krótki rys historyczny rozwoju technologii CAD/CAM. Opisano materiały stosowane w wykonawstwie uzupełnień protetycznych, takich jak ceramika szklana oraz tlenek cyrkonu oraz możliwości ich wykorzystania do projektowania konkretnych konstrukcji z uwzględnieniem wad i zalet w różnych przypadkach. W dalszej części przedstawiono wybrane systemy oraz najnowsze technologie w zakresie analizy pola protetycznego, projektowania uzupełnień z zastosowaniem oprogramowania CAD oraz ostateczne wykonanie uzupełnienia przez frezowanie.

 

 PL

Współczesne systemy CAD/CAM w praktyce stomatologicznej - przegląd piśmiennictwa


słowa kluczowe:

CAD/CAM, ceramika, Cerec, KaVo Everest, Procera, tlenek cyrkonu, wyciski optyczne


streszczenie:

Systemy protetyczne CAD/CAM coraz częściej zastępują tradycyjne metody wykonywania prac protetycznych, tak klinicznie jak i laboratoryjnie. W niniejszym artykule przedstawiono krótki rys historyczny rozwoju technologii CAD/CAM. Opisano materiały stosowane w wykonawstwie uzupełnień protetycznych, takich jak ceramika szklana oraz tlenek cyrkonu oraz możliwości ich wykorzystania do projektowania konkretnych konstrukcji z uwzględnieniem wad i zalet w różnych przypadkach. W dalszej części przedstawiono wybrane systemy oraz najnowsze technologie w zakresie analizy pola protetycznego, projektowania uzupełnień z zastosowaniem oprogramowania CAD oraz ostateczne wykonanie uzupełnienia przez frezowanie.


GB

Modern CAD/CAM systems in dental practice – review of the literature


key words:

CAD/CAM, ceramics, Cerec, KaVo Everest, Procera, zirconia, optical ipressions


summary:

Prosthetic CAD / CAM systems are increasingly replacing traditional methods of performing restorations, so clinical and laboratory. This article presents a brief history of the development of CAD/CAM technology. Describes the materials used in dental restorations such as glass ceramics and zirconium oxide. Possibilities of their use for the design of concrete structures, taking into account the strengths and weaknesses in specific cases. In the next part presents selected systems and the latest technology for the analysis of field prosthetic restorations design using CAD software and the final execution completed by milling.