dr n. med. Anna Skałecka-Sądel, prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; Kierownik: prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek

Celem pracy było przedstawienie klinicznych następstw wywoływanych niekorzystnym wpływem skurczu powstającego podczas polimeryzacji materiałów złożonych. Wskazano również możliwości minimalnie inwazyjnego postępowania z powstałymi uszkodzeniami.

 

 PL

Kliniczne następstwa skurczu polimeryzacyjnego na podstawie piśmiennictwa


 

słowa kluczowe:

wypełnienia kompozytowe, skurcz polimeryzacyjny, leczenie minimalnie inwazyjne


 

streszczenie:

Celem pracy było przedstawienie klinicznych następstw wywoływanych niekorzystnym wpływem skurczu powstającego podczas polimeryzacji materiałów złożonych. Wskazano również możliwości minimalnie inwazyjnego postępowania z powstałymi uszkodzeniami.


 

GB

Literature based clinical consequences of polymerization shrinkage

 


 

key words:

composite restorations, polymerization shrinkage, minimally invasive treatment


 

summary:

The aim of this study was to present clinical consequences caused by adverse effects arising during polymerization shrinkage of composite materials. The possibility of minimally invasive treatment of the occurred injuries was also indicated.