4 

B. Kupiec1, D. Pająk1, S. Kulig-Płonka2, A. Chotkowska – Sekunda2

1Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa, Politechnika Rzeszowska

2Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna „PerioCentrum” , Rzeszów

Praca dotyczy ustalenia przyczyn zniszczenia części roboczej poszerzacza Kerra służącego do opracowania kanału korzeniowego zęba wykonanego ze stali typu 18/8. Stwierdzono, że przyczyną uszkodzenia (zerwania) poszerzacza były cyklicznie zmienne naprężenia gnące i skrętne. W efekcie cyklicznie zmiennego złożonego stanu naprężeń na powierzchni narzędzia utworzyła się siatka mikropęknięć. Zwiększona podatność do jej tworzenia była wynikiem procesu wytwarzania, któremu sprzyjało umocnienie przez zgniot, powstanie wysokowęglowego martenzytu i tworzenie się ekstruzji i intruzji na powierzchni poszerzacza.

 

 PL

Analiza materiałowa uszkodzonej części roboczej poszerzacza endodontycznego


 

słowa kluczowe:

ekstruzja, intruzja, kanał korzeniowy, poszerzacz, ząb


 

streszczenie:

Praca dotyczy ustalenia przyczyn zniszczenia części roboczej poszerzacza Kerra służącego do opracowania kanału korzeniowego zęba wykonanego ze stali typu 18/8. Stwierdzono, że przyczyną uszkodzenia (zerwania) poszerzacza były cyklicznie zmienne naprężenia gnące i skrętne. W efekcie cyklicznie zmiennego złożonego stanu naprężeń na powierzchni narzędzia utworzyła się siatka mikropęknięć. Zwiększona podatność do jej tworzenia była wynikiem procesu wytwarzania, któremu sprzyjało umocnienie przez zgniot, powstanie wysokowęglowego martenzytu i tworzenie się ekstruzji i intruzji na powierzchni poszerzacza.


 

GB

Analysis of the material damaged part of a dental reamer

 


 

key words:

extrusion, intrusion, root canal, reamer, tooth


 

summary:

Paper is concerned with determining the cause’s destruction of the tooth canal reamer is made of steel 18/8. It was found that the causes of breaking the reamer were cyclically varying stress and torsional bending. As a result of cyclic alternating complex state of stress in reamer formed on the surface of the micro grid. Increased susceptibility to its formation was the result of the manufacturing cold rolling process, which produce martensite phased, as wellas extrusion and intrusion on the surface tooth cancal reamer. In the paper the study of macro and microstructure, using light microscopy and SEM. Microhardness measurements mode of using Nano Indentation Tester NHT (CSM Instruments).