Dorota Cudziło, Barbara Obłoj

ART DENT, Tom/Volume 12; Numer/Number 4(54)/2014: 256-262

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/4/256

Pobierz pełną wersję artykułu

 

OPIS PRZYPADKU

Dorota Cudziło1,A,B,D,E, Barbara Obłoj1,A,D,E,F

1Poradnia Ortodontyczna dla Dzieci Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 19.08.2014 Accepted: 20.09.2014. Published: 01.12.2014

 

 PL


Wrodzony rozszczep środkowy szyi – opis przypadku


słowa kluczowe:

wrodzony rozszczep środkowy szyi, wrodzone wady szyi, zaburzenia zwarcia


streszczenie:

Wstęp: Wrodzony rozszczep środkowy szyi jest rzadką deformacją przedniej okolicy szyi. Przyczyną powstawania wady jest nieprawidłowa fuzja pierwszego i drugiego łuku skrzelowego. Celem pracy jest przedstawienie przypadku pacjenta z wrodzonym rozszczepem środkowym szyi. Materiał i metoda: Zaprezentowano przypadek dynamiki zaburzeń zgryzu u pacjenta płci męskiej od narodzin do 10. roku życia z wrodzonym rozszczepem środkowym szyi. Wyniki: Pacjenta cechował profil retrognatyczny. Badanie kliniczne wewnątrzustne wykazało obecność zgryzu przedniego częściowego otwartego. Wyniki relacji szkieletowych w analizie telerengenogramu bocznego głowy potwierdziły obserwacje kliniczne, dotyczyły one dotylnej pozycji żuchwy względem podstawy czaszki, zaburzoną relację pomiędzy przednią a tylną wysokością twarzy o charakterze wysokokątowości. Wnioski: Obecność na przedniej ścianie szyi blizny ściągającej może być powodem występowania dotylnej pozycji bródki oraz zaburzonych relacji szkieletowych, wynikiem których jest obecność częściowego zgryzu otwartego przedniego. 


GB

 Congenital midline cervical cleft – a case raport


key words:

congenital midline cervical cleft, congenital neck lesions, Branchial cleft malocclusions 


summary:

Introduction: Congenital midline cervical cleft is a rare deformation of the front neck section. The defect is caused by an incorrect fusion of the first and second branchial arch. The objective of the work is to present the case of a patient with a congenital midline cervical cleft. Material and method: The dynamics of malocclusion was presented in a male patient with a congenital midline cervical cleft during the period from birth to the age of 10. Results: Patient was characterised by a retrognathic profile. Clinical intraoral examination revealed the occurrence of a partial anterior open bite. The results of skeletal relations obtained in the analysis of a lateral cephalogramme confirmed the clinical observations concerning posterior position of the mandible relative to the cranial base, incorrect relation between the anterior and posterior facial height (long face). Conclusions: The presence of a tightening scar in the anterior neck section may cause the posterior position of the symphysis and incorrect skeletal relations resulting in a partial anterior open bite.