Małgorzata Jarząbek

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 1 (51), 2014: 58-60

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/1/58

Pobierz pełną wersję artykułu

 

OPIS PRZYPADKU 

Małgorzata Jarząbek1,A,B,C,D,E,F

1Małgorzata Jarząbek, Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek”, Poradnia Dentystyczna

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 25.11.2013. Accepted: 30.12.2013. Published: 15.02.2014

Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Resorpcja wewnętrzna typu B- etiologia, patogeneza i postępowanie kliniczne. Opis przypadku


słowa kluczowe:

etiologia, leczenie endodontyczne, patologia, resorpcja wewnętrzna 


streszczenie:

Resorpcja wewnętrzna jest procesem prowadzącym do utraty zmineralizowanych tkanek zęba. Etiologia resorpcji nie jest do końca wyjaśniona. Wyróżnia się czynniki miejscowe i ogólne. Przebieg procesu jest na ogół bezobjawowy. Do rozpoznania dochodzi najczęściej przypadkowo przy rentgenodiagnostyce innych schorzeń stomatologicznych. Leczenie endodontyczne zębów jest skuteczną metodą na zahamowanie procesu resorpcji wewnętrznej.


GB

 Internal resorption type B-aetiology, pathogenesis and clinical procedure. Case description


key words:

aetiology, endodontic treatment, pathogenesis, internal resorption 


summary:

Internal root resorption is a process which results in the loss of hard dental tissues. Etiology of resorption is not fully explained. There are local and general factors of resorption. The process is generally asymptomatic. The diagnosis usually occurs accidentally by other diseases dental X-ray diagnostics. Endodontic teeth treatment is an effective method for inhibition of internal resorption.