Maja Matthews-Kozanecka

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 1 (51), 2014: 50-52

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/1/50

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA 

Maja Matthews-Kozanecka1,A,B,C,D,E,F,G

1Katedra Nauk Społecznych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 13.01.2014 Accepted: 30.01.2014 Published: 15.02.2014

Prawa autorskie: przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Zgoda na leczenie dziecka


słowa kluczowe:

zgoda na terapię, dziecko, możliwości prawne


streszczenie:

Podstawą podjęcia działania przez lekarza jest uzyskanie od pacjenta świadomej i dobrowolnej zgody. Zgoda czyli wyrażenie przez chorego przyzwolenia na ingerencję medyczną następuje po uprzednim udzieleniu pacjentowi wyczerpującej informacji o planowanej terapii w sposób jasny i zrozumiały. Dotyczy to zarówno osób dorosłych jak i dzieci z zaznaczeniem, że za niepełnoletnie osoby zgodę wyrażają ich opiekunowie prawni. W pracy przedstawiono trudności z jakimi może spotkać się lekarz w momencie uzyskiwania zgody na leczenie dziecka.


GB

 Consent to treatment of the child


key words:

consent to treatment, child, the possibility of legal 


summary:

The basis action to be taken by the physician to obtain the patient's informed and informed consent. Consent by the patient or the expression of consent to medical intervention occurs after giving the patient complete information about the planned therapy in a clear and understandable. This applies to both adults and children, indicating that the underage person express consent of their legal guardians. The paper presents a difficulty which can meet the doctor at the time of obtaining consent to treatment of the child.