Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Łukasz Łapaj

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 1 (51), 2014: 41-45

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/1/41

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA 

Przemysław Kopczyński1,2,A,B,C,D,E,F,G, Rafał Flieger1,2,F, Łukasz Łapaj3,D,F

1Pracownia Miniimplantów Ortodontycznych Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2Prywatna Praktyka Implantologiczna
3Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii UMP

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 14.01.2014. Accepted: 30.01.2014. Published: 15.02.2014

Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL


Niepowodzenia w trakcie leczenia miniimplantami ortodontycznymi - przypadki własne i przegląd piśmiennictwa 


słowa kluczowe:

 implantacja, miniimplanty ortodontyczne, powikłania, zakotwienie śródkostne


streszczenie:

Wstęp. Terapia z wykorzystaniem miniimplantów ortodontycznych staje się obecnie koniecznościĄ w leczeniu wad zębowo - zgryzowych , a nie tylko jedną z możliwości. Polega ona na umieszczeniu w odpowiednim obszarze anatomicznym szczęki lub żuchwy miniśrub, najczęściej pomiędzy korzeniami sąsiadujących zębów. Ze względu na bardzo silnie unaczyniony, unerwiony i kilkumilimetrowy obszar pola zabiegowego, jego specyficzną strukturę histologiczną, istnieje ryzyko niepowodzenia zabiegu, prowadzące najczęściej do utraty miniimplantu. Może ono wynikać z niewłaściwego wyboru anatomicznego obszaru dla implantacji, przegrzania kości podczas pracy wiertłem, co prowadzi do jej martwicy, braku stabilizacji implantu, zapalenia tkanek miękkich otaczających miniwszczep, urazu, słabej higieny jamy ustnej i czynników idiopatycznych.
Cel. Celem pracy było przeanalizowanie najnowszych doniesień na temat powikłań podczas leczenia ortodontycznego przy użyciu miniimplantów ortodontycznych, popartych własnymi przypadkami klinicznymi.
Materiał i metody. Materiał stanowiły własne przypadki kliniczne oraz piśmiennictwo z zasobów baz bibliotecznych z ostatnich 10 lat. Kryterium wyszukiwania stanowiły hasła: miniimplanty ortodontyczne, zakotwienie śródkostne, implantacja, powikłania. Ostatecznie wybrano do przeanalizowania 13 z 34 publikacji.
Wnioski. Wszczepienie miniimplantów ortodontycznych jest wysoce specjalistycznym i precyzyjnym zabiegiem terapeutycznym. Jak każde leczenie inwazyjne niesie ono za sobą ryzyko powikłań. Niektórych z nich można uniknąć poprzez odpowiednie przygotowanie operatora i dokładną ocenę sytuacji klinicznej pacjenta. Jednak większość niepowodzeń, co wykazali autorzy publikacji jest wynikiem indywidualnej reakcji ze strony organizmu pacjenta.


GB

Complications during orthodontic miniimplants treatment - own cases and literature review 


key words:

orthodontic miniimplants, cortical anchorage, implantation, complications 


summary:

Introduction, Therapy using orthodontic miniscrews is now becoming a necessity in treatment of dental - occlusal defects, and not just one of the possibilities. It involves placing a appropriate area of anatomic jaw miniscrews, usually between the roots of adjacent teeth. Due to the very strong vascularized, and innervated few millimeters of the treatment field area, its specific histological structure, there is a risk of failure of treatment, usually leading to loss of miniscrew. It may be due wrong choice of the anatomical area for implantation, heating the bone during drilling, which leads to the necrosis, instability of the implant, the soft tissue inflammation surrounding miniscrew, trauma, poor oral hygiene and idiopathic factors.
Aim. The aim of the study was to examine the latest reports about complications during treatment using orthodontic miniscrews, supported by own cases.
Material and methods. Material accounted own clinical and literature resources of library databases from the last 10 years. Search criteria were asked: Orthodontic miniscrews,Intraosseous anchorage, implantation, complications. Were selected to analyze 13 of 34 publications
Conclusions. Implantation of orthodontic miniscrews is highly specialized and precise therapeutic treatment. As with any invasive treatment, it carries the risk of complications. Some of them can be avoided by proper preparation of the operator and the accurate assessment of the clinical situation of the patient. However, most of the failures, which have demonstrated the authors of the publication is Individual results from the reaction of the patient.