Anna Skałecka-Sądel, Urszula Kaczmarek

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 1 (51), 2014: 36-40

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/36

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA 

Anna Skałecka-Sądel1,E,F,, Urszula Kaczmarek1,E,F,

1Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 30.09.2013. Accepted: 30.10.2014. Published: 15.02.2014

Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA 

 

 PL

Czynniki odpowiedzialne za powstawanie skurczu polimeryzacyjnego materiałów złożonych na podstawie piśmiennictwa 


słowa kluczowe:

kompozyty, moduł elastyczności, sorpcja wody, stopień konwersji, współczynnik konfiguracyjny 


streszczenie:

Zestawienie czynników odpowiedzialnych za powstawanie skurczu polimeryzacyjnego materiałów kompozytowych wskazuje na złożoność tego zagadnienia. Uwzględnienie przedstawionej wiedzy w codziennej praktyce klinicznej może pomóc zwiększyć trwałość materiałów odtwórczych.


GB

Literature based factors responsible for polymerization shrinkage of composite materials 


key words:

composites, modulus of elasticity, water sorption, degree of conversion, c-factor


summary:

Analysis of the factors responsible for the formation of shrinkage composites indicates the complexity of this issue. Taking into consideration the presented knowledge in everyday clinical practice could help increase the durability of restorative materials.