Jürgen Manhart 

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 1 (51), 2014: 30-35

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/1/30

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA

Jürgen Manhart1,A,B,C,D,E,F

1Ludwig-Maximilians University of Munich, Department of Restorative Dentistry and Periodontology (Katedra Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii)

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 14.01.2014. Accepted: 30.01.2014. Published: 15.02.2014

 

 PL

Nanohybrydowe materiały kompozytowe w odcinku bocznym. Funkcjonalna i estetyczna alternatywa wobec wypełnień metalowych 


słowa kluczowe:

bezpośrednie uzupełnienie kompozytowe, kompozyt nanohybrydowy, obszar zębów trzonowych 


streszczenie:

Wypełnienia kompozytowe w odcinku bocznym stanowią integralny element wachlarza usług oferowanych dziś przez nowoczesną stomatologię. Wyraźny wzrost świadomości estetycznej w ostatnich latach oznacza, że wielu pacjentów nie zgadza się już na zakładanie metalowych wypełnień i oczekuje innych rozwiązań umożliwiających wypełnienia w kolorze zębów. Wśród dostępnych trwałych rozwiązań obok ceramicznych wkładów koronowych znalazły się wypełnienia kompozytowe wykonywane techniką bezpośrednią. Ich funkcjonalność, nawet w odcinkach bocznych, poddawanych działaniom sił żucia, została sprawdzona w wielu badaniach klinicznych.


GB

Nanohybrid composites in the posterior region. Functional and aesthetic alternatives to metal restorations

 


key words:

direct composite restoration, nanohybrid composite, posterior region 


summary:

Composite restorations in the posterior region are an integral component of the range of services in today's modern dentistry. A distinct increase in aesthetic awareness in recent years means that much of the population are no longer willing to accept metal restorations and request tooth-coloured alternatives. Aside from ceramic inlay restorations, patients can choose direct composite restorations as a permanent treatment. The performance of these, even in the masticatory load-bearing posterior region, has now been proven in many clinical studies.