Ewa Konopka, Teresa Matthews-Brzozowska

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 1 (51), 2014: 4-7

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/1/4

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA ORYGINALNA

Ewa Konopka1,A,B,C,D,E,F, Teresa Matthews-Brzozowska1,A,B,C,D,E,F

1Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 10.12.2013 Accepted: 30.01.2014 Published: 15.02.2014

Prawa autorskie: przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL


Ocena długości korzeni zębów u dorosłych w 6 miesięcznym odstępie czasu terapii ortodontycznej 


słowa kluczowe:

leczenie ortodontyczne, resorpcja korzeni 


streszczenie:

Wstęp: Jednym z powikłań leczenia ortodontycznego aparatami stałymi jest resorpcja wierzchołkowa korzeni zębów.
Cel pracy: Ocena długości korzeni zębów na zdjęciach pantomograficznych przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego (T0) i po upływie 6 do 12 miesięcy (T1) 
Materiał i metodyka: Materiał badany stanowiła dokumentacja radiologiczna 17 pacjentów między 25. a 55. rokiem życia. Na zdjęciach pantomograficznych (wyjściowych i kontrolnych) dokonywano oceny długości korzeni zębów obciążonych elementami aparatu stałego.
Wyniki: Wykazano statystycznie istotne skrócenie korzeni zębów na pantomogramach kontrolnych w porównaniu do pantomogramów wyjściowych.
Wnioski: Obciążanie zębów elementami aparatu stałego w trakcie leczenia ortodontycznego powoduje skrócenie korzeni zębów.  


GB

Root lenght evaluation during orthodontic treatment in adult patients after 6 months 


key words:

orthodontic treatment, root resorption 


summary:

Introduction: Root resorption is one of the undesirable consequence of orthodontic treatment.
Aim: Assessment of root length on the basis of orthopantomographs.
Materials and methods: The research material was collected from radiological documentation of 17 patients aged from 20 to 25 years. Radiological analysis of the orthopanthomogram was made at the start of the treatment and after 6 to 12 months of active treatment, where the length of the root was evaluated.
Results: Statistically significant differences between root length on the orthopanthomogram were established.
Conclusions: Othodontic treatment can lead to root shortening.