1

Amit Patel, BDS, MSc, MClinDent, MFDS R C S E d , M R D RCSEng, jest lekarzem periodontą praktykującym w specjalistycznym centrum stomatologicznym Grace House Specialist Dental Centre w Birmingham. W szczególności interesuje się implantologią stomatologiczną oraz periodontologią regeneracyjną i estetyczną. Amit jest również pracownikiem wyższej szkoły stomatologicznej Dental School w Birmingham w stopniu Associate Specialist. Jest wykładowcą na poziomie licencjackim i podyplomowym, prowadzi również wykłady dla stomatologów w Wielkiej Brytanii jak również za granicą. 

Amit Patel przedstawia najlepsze i najbardziej skuteczne chirurgiczne metody pokrycia recesji, które jest często konieczne w przypadku planowania leczenia implantologicznego.

 

 PL

Chirurgiczne leczenie recesji dziąseł


 

słowa kluczowe:

ekstruzja, intruzja, kanał korzeniowy, poszerzacz, ząb


 

streszczenie:

Celem tego artykułu jest przedstawienie chirurgicznych metod pokrycia recesji dziąseł zamiast nakładania stomatologicznego materiału kompozytowego na odsłonięty korzeń zęba.

Czytelnik:

• zdobędzie wiedzę na temat niepożądanych skutków recesji dziąseł;

• uzyska informacje na temat klasyfikacji recesji Millera (1985);

• pozna szereg różnych technik chirurgicznych przedstawionych za pomocą ilustracji z towarzyszącym im tekstem objaśniającym.


 

GB

Surgical Approach to Recession Defects

 


 

key words:

extrusion, intrusion, root canal, reamer, tooth


 

summary:

The aim of this article is to present surgical ways in which gingival recession can be treated, in preference to placing dental composite on the exposed root.

The reader will:

• appreciate the adverse effects of gingival recession;

• have a better understanding of Miller’s (1985) classification of recession;

• be able to view a selection of different surgical techniques, presented pictorially and supported with explanatory text.