7 

Rafał Flieger, Przemysław Kopczyński


Pracownia Miniimplantów Ortodontycznych Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik: dr n. med. Przemysław Kopczyński

W pracy przedstawiono opis leczenia pacjentki z wadą klasy III z zakończonym rozwojem szkieletowym. Omówiono protokół leczenia związany z zastosowaniem aparatu Hyrax, maski twarzowej oraz aparatów stałych cienkołukowych. Leczeniem objęto pacjentkę w wieku 15 lat z pełnym uzębieniem stałym. Analiza wieku szkieletowego określonego metodą CVM wykazała poziom CS5, czyli stopniowe wygaśniecie potencjału wzrostowego. Terapię przeprowadzono w trzech etapach. W pierwszym etapie leczenie prowadzono przy użyciu aparatu Hyrax z płaszczyznami akrylanowymi, celem rozklinowania zgryzu i próby rozerwania szwu podniebiennego. W drugim etapie wprowadzono do leczenia maskę twarzową. Trzeci etap objął leczenie stałym aparatami cienkołukowymi. Prawidłowy nagryz poziomy oraz korektę zgryzu krzyżowego w odcinkach bocznych uzyskano po 4 miesiącach leczenia. Aktywną fazę leczenia aparatami stałymi zakończono po kolejnych 18 miesiącach.

 

 PL

Kamuflaż ortodontyczny w leczeniu wad klasy III – alternatywa dla chirurgii ortognatycznej


 

słowa kluczowe:

leczenie ortodontyczne, wady klasy III, zgryz krzyżowy


 

streszczenie:

W pracy przedstawiono opis leczenia pacjentki z wadą klasy III z zakończonym rozwojem szkieletowym. Omówiono protokół leczenia związany z zastosowaniem aparatu Hyrax, maski twarzowej oraz aparatów stałych cienkołukowych. Leczeniem objęto pacjentkę w wieku 15 lat z pełnym uzębieniem stałym. Analiza wieku szkieletowego określonego metodą CVM wykazała poziom CS5, czyli stopniowe wygaśniecie potencjału wzrostowego. Terapię przeprowadzono w trzech etapach. W pierwszym etapie leczenie prowadzono przy użyciu aparatu Hyrax z płaszczyznami akrylanowymi, celem rozklinowania zgryzu i próby rozerwania szwu podniebiennego. W drugim etapie wprowadzono do leczenia maskę twarzową. Trzeci etap objął leczenie stałym aparatami cienkołukowymi. Prawidłowy nagryz poziomy oraz korektę zgryzu krzyżowego w odcinkach bocznych uzyskano po 4 miesiącach leczenia. Aktywną fazę leczenia aparatami stałymi zakończono po kolejnych 18 miesiącach.


 

GB

Orthodontic camouflage in the treatment of Class III defects - an alternative to maxillofacial surgery

 


 

key words:

orthodontic treatment, class III defects, cross bite


 

summary:

This paper presents a description of the treatment of patients with congenital class III with ended skeletal development. Discusses the treatment protocol associated with the use of the Hyrax appliance, face mask and fixed appliances. Treatment covered patient aged 15 years with a full permanent dentition. Analysis of bone age determined by the CVM showed CS5 level - the gradual expiration of growth potential. Treatment was carried out in three stages. In the first stage of treatment was carried out using Hyrax with acrylate planes, to rise the bite and try to break palatal suture. In the second stage of the treatment face mask was used . The third stage tooked fixed appliances treatment. The correct overjet and lateral crossbite correction obtaind after four months of treatment. The active phase of treatment with fixed appliances was terminated after a further 18 months.