9

lek. dent. Paweł Adam Stankiewicz, Prywatna Praktyka Stomatologiczna

 

 PL

Zastosowanie technologii CAD/CAM w nowoczesnej stomatologii


słowa kluczowe:

CAD/CAM, ceramika, skanery, uzupełnienia protetyczne


streszczenie:

W artykule przedstawiona została technologia komputerowo wspomaganego wykonywania uzupełnień protetycznych - CAD/CAM. Zarysowane zostały możliwości zastosowania systemów w różnych konstrukcjach z wykorzystaniem dostępnych materiałów oraz ich przewaga nad pracą metodami tradycyjnymi. Zwrócono uwagę na różnice w procedurze analizy pola protetycznego w zależności od rodzaju skanera i wyróżniono techniki ostatecznego wykańczania uzupełnień przy zastosowaniu poszczególnych wariantów dostępnych bloczków ceramiki.


GB

The use of CAD / CAM technology in modern dentistry


key words:

CAD / CAM, ceramics, scanners, prosthetic restorations


summary:

The article presents the performance of computer-aided technology prosthetic restorations - CAD / CAM. Outlines the applicability of systems in a variety of structures using available materials and their advantages over traditional methods work. Attention was paid to the differences in the procedure for the analysis of the prosthetic area depending on the type of scanner and the final finishing techniques were distinguished using the different options available ceramic blocks.